Kulturkanon i undervisningen
 

folkesk. 7. - 9. klasse

Undervisningsvejledning

 

 

 

 

Anslået timetal: Der er ikke angivet timetal for undervisningsforløbet, da dette vil afhænge af, i hvilket omfang forløbet bredes ud, fordybelsen i stoffet samt samarbejdet med øvrige fag – fx dansk og billedkunst.

 

 

 

KRISTENDOMKUNDSKAB - FOLKESKOLE - Klassetrin:  9. klassetrin.

(Elementer af forløbet kan også inddrages og rettes mod undervisningen på mellemtrinnet – 4. – 6. klasse.)

Livsfilosofi og etik

 • diskutere og forholde sig til udvalgte almene tilværelsesspørgsmål
 • anvende relevante faglige begreber
 • reflektere over og forholde sig til tilværelsens trosvalg
 • diskutere og forholde sig til forskellen mellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog
 • forholde sig til sammenhænge mellem forskellige normer, etikker og bagvedliggende værdier
 • give udtryk for og samtale om egen og andres livsforståelse.
 •  

Bibelske fortællinger

 • udtrykke sig om bibelske fortællingers sammenhæng med værdier i dansk og europæisk kultur
 • forholde sig til de bibelske fortællinger i samtaler om tydning af tilværelsen
 • fortolke motiver og temaer, som de kommer til udtryk i kunst og kultur.

 

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • reflektere over og diskutere kristendommens rolle i kultur og samfund.
 

 

 

 

Didaktisk tekst:

I dette forløb får eleverne med udgangspunkt i Bordesholmalterets fremstilling af en række bibelske fortællinger mulighed for at forholde sig til væsentlige temaer som fx forræderi, fællesskab og tvivl. Fortællingen har som regel til opgave at svare på spørgsmål. Mange fortællinger er blevet til som forklaring på, hvorfor verden er, som den er. Hvorfor er der lys? Hvad sker der, når man dør? Hvordan blev verden skabt? I dag forklares mange af disse spørgsmål oftest videnskabeligt - alligevel lever den gode fortælling videre i bedste velgående. Det skyldes i væsentlig grad, at fortællingerne typisk lægger et andet perspektiv på de stillede spørgsmål eller i andre tilfælde svarer på helt andre spørgsmål – spørgsmål af etisk og eksistentiel karakter.

 

I nogle tilfælde udvikler den gode fortælling sig til at være kulturbærende, hvilket er karakteristisk for de kristne beretninger. De udgør væsentlige grundfortællinger i dansk kultur og har givet os indhold i begreber som tilgivelse, næstekærlighed, barmhjertighed, retfærdighed, frihed og kærlighed. De fleste kender historien bag billedet af Adam og Eva, hvorfor vi fejrer jul, og hvorfor Jesus måtte lide på korset. Det er de fortalte historier, der gennem århundreder har præget livsanskuelsen hos størstedelen af befolkningen.

 

De bibelske fortællinger, der er fremstillet i altertavlen, kan forstås og tolkes på mange måder. Eleverne bør have mulighed for både at gå ind i fortællingerne med deres egne erfaringer og til at distancere sig fra dem, fordi fortællingerne er bundet til en bestemt historisk og social kontekst, som unægtelig er anderledes end vor tid. Ved at give eleverne lejlighed til at udlægge, fortolke og bearbejde fortællingerne, får de mulighed for at forholde sig til egen og andres livsopfattelse, menneskesyn og værdier. Det bidrager til at give eleverne grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. 

 

Arbejdsforslag:

 

A

På Grænseforeningens hjemmeside er Bordesholmalteret gengivet via en række billeder stillet til rådighed af Doris Ottesen (se i øvrigt materialeliste). Close up billederne er angivet med titler – se opgave B. For at kunne løse opgaverne i opgave A og B, er det nødvendigt først at downloade billederne og samle dem i en elektronisk mappe, hvorved titlerne forsvinder. Hermed bliver det elevernes opgave, at koble billeder med scener (opg. A) og efterfølgende påføre rette titler (opg. B). Altertavlen kan med close up af de enkelte udskæringer findes på netadressen: www.graenseforeningen.dk.

 

Eleverne kan efter at have løst opgave A og B selv tjekke deres besvarelser på hjemmesiden. De får samtidig lejlighed til at gå på opdagelse i værket og se det i sin helhed og sammenhæng.

 

Det Nye Testamente:

A. Mattæus: Kap. 21, vers 1-11

B. Mattæus: Kap. 26, vers 17-29

C. Mattæus: Kap. 26, vers 47-56

D. Mattæus: Kap. 26, vers 57-65

E. Mattæus: Kap. 26, vers 65-68 

F. Mattæus: Kap. 27, vers 11-26 

G. Mattæus: Kap. 27, vers 27-31

H. Mattæus: Kap. 27, vers 32-35

I. Mattæus: Kap. 27, vers 35-50

J. Mattæus: Kap. 27, vers 57-59

K. Mattæus: Kap. 27, vers 59-61

L. Mattæus: Kap. 28, vers 1-7

M. Johannes: Kap. 20, vers 24-29

N. Apostlenes Gerninger: Kap. 1, vers 3-12

O. Apostlenes Gerninger: Kap. 2, vers 1-13

 

B

Lad eleverne sætte tekststykkerne sammen med følgende overskrifter – men flyt forinden rundt på overskrifternes rækkefølge:

 

1. Jesus med palmescepter

2. Påskemåltidet

3. Judaskysset

4. Jesus hos Kajfas

5. Hudstrygningen

6. Pilatus vasker hænder

7. Tornekroningen

8. Korsgangen

9. Korsfæstelsen

10. Nedtagelsen

11. Gravlæggelsen

12. Opstandelsen

13. Den vantro Thomas

14. Himmelfarten

15. Pinsedagen

 

Dette arbejde skal danne grundlag for det videre forløb omkring de temaer, som blev omtalt i det didaktiske afsnit. Det er dog forinden oplagt at bruge dette vue over Jesu lidelseshistorie og opstandelse til at repetere eller uddybe centrale kristne forestillinger samt forskellige bibelsyn.

 

C

De valgte fortællinger indeholder temaer, som er evigt aktuelle f.eks. forventning (indtoget i Jerusalem), forræderi (Judaskysset), fællesskab (påskemåltidet), forhør (Jesus hos Kajfas), fralæggelse af ansvar (Pilatus vasker hænder), forhånelse (tornekroningen), tvivl (den vantro Thomas).

 

Lad eleverne vælge et tema og lad dem fremstille situationen i et tableau (også kaldet: stillbillede). Eleverne bør forinden have mulighed for at researche på figurerne og forberede, hvordan de vil præsentere disse. Denne undersøgelse af personerne og deres rolle udgør et væsentligt bidrag til elevernes overvejelse over, hvilke tanker og følelser, der måske er løbet gennem deres figur.

 

Når eleverne viser deres tableau, kan de enkeltvis træde ud af deres position og forklare, hvem de er, og hvorfor de er i denne situation. Klassen kan undervejs stille uddybende spørgsmål til de enkelte figurer. En mulighed er også at lade eleverne gengive scenens tema som en situation fra deres egen hverdag.

 

 

D

Grupperne kan nu undersøge deres tema yderligere. Det kan ske ved, at eleverne stiller spørgsmål til deres tema og efterfølgende overveje mulige svar. De kan også indkredse karakteristika og nøgleord, som knytter sig til temaet samt finde eksempler fra såvel historien som fra egen hverdag, som siger noget herom. 

 

I temaet Fællesskab kan eleverne fx:

 • Overveje, hvilke fællesskaber, som de indgår i
 • Drøfte, hvilke fællesskaber man vælger, og hvilke man fravælger
 • Drøfte betydningen af at indgå i fællesskaber.

 

I temaet Forræderi kan eleverne fx:

 • finde eksempler på forræderi – historiske såvel som fra eget liv
 • indkredse, hvad der karakteriserer situationer, hvor vi oplever forræderi
 • drøfte, hvordan vi reagerer og forholder os i situationer, hvor vi oplever at blive forrådt.

 

E

Arbejdet, som beskrevet under punkt D, kan efterfølges af et forløb, hvor eleverne på baggrund af deres arbejde med temaet fx kan:

 • gå på opdagelse i aviser, kunstbøger og billed-websteder for at finde parallelle situationer i form af tekst og/eller billeder
 • gå på opdagelse i aviser, kunstbøger og billed-websteder for at finde modbilleder
 • skrive et digt, hvor de forholder sig til temaet
 • præsentere resultaterne af arbejdet gennem en udstilling. Lad klassen bestemme sig for en modtager – fx elever på mellemtrinnet.

 

Idekatalog:

 

• Et forløb kan med udgangspunkt i Bordesholmaltret og altertavlen i den lokale kirke danne udgangspunkt for en undersøgelse af altertavlers fremstillinger af de bibelske fortællinger. Moderne altertavler giver ofte et abstrakt udtryk for et religiøst begreb som opstandelse, skabelse, frelse eller lignende. Eftersom befolkningen selv er blevet i stand til at læse, er det ikke længere nødvendigt at ”fortælle bibelhistorie” i billeder.

 

Vælg et tema, f.eks. kristusfremstillinger gennem tiderne, og lad eleverne finde forskellige udgaver af disse. Brug internettet til søgningen.

Begynd på: www.jcvu.dk/it-medier/3Billeder/Analyse/Altertavler(Be)/Altertavler.htm

 

Lidt nede af siden findes en række fremstillinger af korsfæstelsen. På dette link findes også henvisninger til en film om Arne Haugen Sørensens arbejde med altertavlen i Dalbyneder Kirke og Bjørn Nørgaards arbejde med altertavle i Knebel Kirke.

 

Forløbet kan udvides ved at lade eleverne finde billeder i Vatikanets museer på: www.vatican.va.

 

Når man kommer ind på netsiden, skal man klikke på det sprog, man ønsker (formodentlig engelsk): The Holy Sea. Dernæst skal man vælge: Vatican Museums (nederst t.v.) Herefter er der mulighed for at vælge enten:

1. View the collections online

2. Virtual Online Tours. Hvis man vælger Virtual Online Tours, kan man enten komme til det sixtinske kapel eller vælge 10 highlights.

 

• Med afsæt i Jesu lidelseshistorie og en beskrivelse af påskens betydning inden for kristendom og jødedom kan eleverne parvis undersøge, hvordan man inden for forskellige religioner ofrer, og hvad hensigten er hermed. Resultaterne kan samles i en digital folder, som rummer autentiske stillbilleder, kunstneriske fremstillinger samt tilsvarende produceret m.h.p. undervisning. Disse understøttes med relevante informationer.

 

• lade eleverne undersøge, hvilke bibelske fortællinger, som kan findes i den lokale kirke – her kan evt. indledes med et virtuelt besøg i Ungdomsbyens Kirke, som har en række motiver af bibelske fortællinger på adressen: www.undervisning.folkekirken.dk/ - se under ”Den store fortælling”.

 

Materialeliste:

 

 

På netadressen: www.undervisning.folkekirken.dk/, findes en lang række ideer, som kan bruges som yderligere inspiration samt tekst og billedbaser, som kan inddrages i de angivne ideer til undervisningen.

 

Som inspiration til fortællingen i folkeskolen kan anbefales siden: www.laer-it.dk, som er udarbejdet af undervisningsministeriet. Søg under fag, Kristendomskundskab og Bibelske fortællinger.

 

 

For større kendskab til altertavlen og dens mange fine detaljer kan anbefales bogen:

 •  ”Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke” fortalt af Doris Ottesen til billeder af Walther Körber, Poul Kristensens Forlag.

 

Desuden kan anbefales:

 • Birgitte Bech: ”Kristendommens billeder – en symbolverden”, Systime, 1995.
 • Ebbe Kløvedal: ”Billeder af Jesus”, Anis 2001.

 

 

Mette Hansen og Anne Rosenskjold