Kulturkanon i undervisningen
 

Dansk, gymnasiale udd.

Opgaverne kan i princippet bruges til såvel hf, hhx, htx som stx inden for det litterære og sproglige stofområde. Følgende mål for de respektive uddannelsers danskfag vil kunne være styrende for arbejdet:

 

hf

  • Dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster og ikke-litterære tekster, herunder inddrage sproglige iagttagelser.
  • Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger.

hhx

  • Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang.
  • Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt.
  • Perspektivere og vurdere tekster ud fra en viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge.

htx

  • Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster.
  • Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker og analysere og perspektivere dem med henblik på indhold og form.
  • Stx
  • Anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne give en sproglig karakteristik.
  • Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden.
 

 

 

Opgaver til Jammers Minde

 

 

Dansk i de gymnasiale uddannelser:

Nedenstående forslag til opgaver i danskundervisningen har alle værket Jammers Minde eller dele af værket som udgangspunkt. Opgaverne er tænkt som inspiration til forskellige faglige indgangsvinkler, men kan også bruges direkte som elevopgaver i forbindelse med mere selvstændige studier.

 

 

 

Sproghistorisk opgave:

1. Læs de to tekstuddrag og angiv de vigtigste forskelle på de to udgaver.

2. Forklar forskellene og de ændringer, der er sket med det danske sprog mellem de to udgaver.

 

Genren, selvbiografien:

1. Lav ud fra ”Selvbiografien som genre” en vandret skala, der går fra fagteksten i venstre side til den fiktive roman i højre side og nedfæld på skalaen de træk (f.eks. brugen af fiktive træk), der kendetegner teksttyperne på skalaen.

 

2. Læs tekstudddragene fra Jammers Minde, placer Jammers Minde på skalaen og karakteriser den undergenre, den tilhører. Med andre ord, hvilke fiktive træk findes der i Jammers Minde og hvilke faktiske elementer indeholder bogen?

 

3. Forklar ud fra Jammers Mindes tilblivelse, hvordan genretilhørsforholdet er opstået. Se også afsnittet: Hvor har vi Jammers Minde fra?

 

Intertekstualitet:

4. Gør kort rede for indholdet i Jobs Bog. Teksten kan findes ved at søge i biblen online under Job på Bibelselskabets hjemmeside: www.bibelselskabet.dk

 

5. Hvorfor refererer Leonora Christina til Job i Fortalen til mine børn? Se resuméet af Jammers Minde her som en hjælp til din besvarelse.

 

6. Diskuter i hvor stort et omfang og på hvilke måder Jobs Bog har udgjort baggrunden (præteksten) for Leonora Christinas selviscenesættelse i Jammers Minde. Se her bl.a. uddraget af Jammers Minde s. 73 – 76 (Teksten kan findes på www.adl.dk under Jammers Minde og andre selvbiografiske skildringer s. 149)

 

7. Hvad kan hendes hensigt have været? Hvilket indtryk har hun villet videregive? Se hertil også resumeet af Jammers Minde og biografien over Leonora Christinas liv.

 

8. Sammenlign datidens form for intertekstualitet med nutidens og angiv forskelle og ligheder. Se f.eks. filmen ”Adams Æbler”, der også kan læses som en allegori med Jobs Bog som prætekst. Se her. Yderligere baggrundsmateriale til ”Adams Æbler ” kan findes på Dansk film Instituts hjemmeside under undervisning. (www.dfi.dk)

 

Litteraturhistoriske opgaver:

9. Sammenlign ”Fortalen til mine børn” med teksterne af Thomas Kingo og Anders Bording  og find frem til forskelle og ligheder i henvendelsesformen og jeg’ets placering i forhold til kongen.

 

10. Læs nogle af de lyriske passager, der indgår i ”Jammers Minde” f.eks. de ”åndelige sange”: ”Guds Godhed imod mig at ihukomme”og ”Hvad er vorres Levneds Id?”.Teksterne kan findes på www.adl.dk under Jammers Minde og andre selvbiografiske skildringer henholdsvis side 252 og 270.

Sammenlign de ”åndelige sange” med nogle af Kingos salmer med henblik på at karakterisere opbygning, metrik og billedsprog

 

11. Hvad gør Jammers Minde til noget særligt i datidens litteratur?

 

12. Hvilket publikum har Leonora Christina i tankerne med Jammers Minde? Se f.eks.: EN BERETNING OM MINDE OG MOD GUD TIL ÆRE OPTEGNET AF DEN LlDENDE CHRISTINDE I HENDERS ALDERS 63. OG FÆNGSELS NÆSTEN 21. AAR. Teksten kan findes i www.adl.dk under Jammers Minde og andre selvbiografiske skildringer s. 280ff. Læs de næste 2 sider med for at få en fuldstændig mening i henvendelsesformen.

 

13. Hvad er Leonora Christinas hensigt med den form, hun har skrevet bogen i?

 

14. Hvad er det, der gør, at Jammers Minde er blevet ”kanoniseret”?

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

 

Peter Hartmann