Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 4

 

 

DESIGN htx - B

Mål:

 • Identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb
 • Formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi
 • Foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces

 

Designprojekt

 

Introduktion

I den foregående opgave, Kanon del 1, valgte I hver især et kanonværk og fandt nogle andre ikke kanoniserede værker/designs, som på en eller anden måde havde fællestræk med det først valgte værk. I lavede designanalyser af værkerne og fremlagde analyserne på klassen.

Desuden har I alle afleveret en skematisk opstilling, hvoraf det fremgår, hvilke ligheder og forskelle, der er mellem jeres to udvalgte værker/designs. I skemaerne kan det aflæses, hvilke rumlige, formgivningsmæssige, funktionsmæssige, konstruktionsmæssige og kommunikative elementer værkerne indeholder, samt hvilket hovedgreb, I mener, designeren har anvendt i designprocessen. Se eventuelt opgave 3

 

Herværende designprojekt går ud på, at du skal arbejde med arkitektur og design af fysiske omgivelser. På et mere abstrakt plan, kan du med fordel inddrage kommunikationsdesign.

 

Dissing + Weitlings kanoniserede Østbro danner basis for designprojektet. (se kulturkanons hjemmeside og www.DW.dk)

 

Opgaveformulering

 • Lav en research på Østbroen samt de øvrige broer af Dissing + Weitling
 • Undersøg hvilke bygninger, D + W har opført
 • Vurder om der er lighedspunkter mellem  ”ingeniørværkerne” og bygningernes udtryk
 • Giv et bud på hvilken økonomisk, samfundsmæssig og kulturel betydning Østbroen har for Danmark

 

Dernæst skal du formulere et problem med ”broer og brobygning” som tema, og din problemstilling skal kræve en designmæssig løsning. Se teksten 'Om broer og brobygning'

 

Her følger nogle forslag til mulige oplæg til projektet:

 1. Ombygning, udvidelse, optimering af  en eksisterende bro som du af funktionelle, æstetiske eller tekniske årsager ønsker gøre noget ved.
 2. Total udskiftning af en bro med den helt ”rigtige” beliggenhed, men som kunne/burde være anderledes og mere hensigtsmæssigt designet.
 3. En helt ny bro placeret på et sted hvor du synes, der er behov for en sådan.

Din bro kan være lille eller stor. Til fodgængere, cyklister, biler, gods eller tog.

Den kan have en kendt ”traditionel” funktion, nemlig henover vand eller over land, hvor der er meget trafik. Men broen kan også være nytænkning.

 

Den kan for eksempel være et ”skulpturelt element” i byen eller i landskabet (jf. eksempelvis kunstnerne Bjørn Nørgaard, Ingvar Cronhammer, Per Kirkeby), og endelig kan din bro jo også være et udendørs forbindelsesled mellem to bygninger eller et indendørs forbindelsesled mellem flere rum og etager.

 

Projektbeskrivelse

Når du er ”kommet på plads” med din problemformulering, skal du aflevere en projektbeskrivelse, som skal godkendes, inden du går videre med designprojektet.

Der kan opstilles en række krav til designet, som sikkert vil kunne henføres til en eller flere af følgende hovedoverskrifter:

 • Minimalkonstruktion
 • Bæredygtighed
 • Egnsudvikling
 • Ø- problematik
 • Mulighed for rast og ophold
 • Socialt potentiale
 • Naturoplevelse
 • Markant i landskabet
 • By- arkitektonisk element
 • Kvarterløft
 • Etc.

 

Det videre projektarbejde – et eksempel:

Du synes, at der er problemer med ”Museumsbroen” over åen i Århus (1884/asfalteret, vandret bro til let trafik/jernkonstruktion, rusten/senere tilføjet et ”kedeligt” rækværk). Du kender både broen og dens historie godt, og ønsker at arbejde med den. Altså er dit udgangspunkt oplæg 1: ombygning, udvidelse, optimering af en eksisterende bro

 

Efter din mening er det rigtigst at bevare broens ”sjæl”, men samtidig synes du også, at både broen og det omgivende miljø trænger til et løft. Derfor vil du tilføre broen mere ”liv” og genskabe nogle af broens og områdets oprindelige kvaliteter. Hovedoverskrifterne til dine krav kan derfor meget vel være: socialt potentiale/mulighed for rast og ophold/kvarterløft.

 

Du har fundet ud af, at Museumsbroen kan indgå som en slags fællesareal for beboerne, og vil derfor overdække den, tilføje nogle siddepladser og etablere en ny belægning på selve broen og på den tilstødende vej/plads foran boligbebyggelsen.

 

Nu er tiden inde til at beslutte sig for et hovedgreb. Altså skal du finde nogle fællesnævnere, som rent designmæssigt og på bedst mulig måde tilgodeser kravene og intentionerne i dit projekt. Hovedgrebet i Museumsbroprojektet kan være: associationer til tidlige automobiler og begejstringen for teknik, mekanik, stålets egenskaber etc. à la ”cykelagtige hjuleger”.

 

Et andet hovedgreb kunne tage udgangspunkt i (indskydes her) en Hammershøj´sk stemning (det kanoniserede maleri ”Støvkornenes dans i solstrålerne”, 1900) hvor lyset og forholdet mellem lodrette og vandrette planer er kunstværkets bærende idé 

 

Herfra går resten af projektforløbet ud på, at du arbejder med designprocessen, krydstjekker med de oprindelige krav og hovedgrebet og skaber en rigtig god bro.

 

Aflevering:

 • Skriftlig forklaring til din research/vurdering af Dissing og Weitlings arbejder
 • Projektbeskrivelse med problemformulering
 • Dokumentation af din designproces (skitser, arbejdsmodeller, notater, etc.) med begrundelse for dit hovedgreb
 • Model med tilhørende arbejdstegninger og en visualisering af broen i den fysiske sammenhæng, den indgår
 • Konklusion og perspektivering (= hvordan gør din bro ”en forskel”)
 • Evt. nogle uddybende betragtninger om ”broer og brobygning”

 

Du kan fundere over følgende:

 • den sproglig betydning og anvendelsen af ordene ”bro og brobygning”
 • broer som bombemål (så sent som natten mellem den 27 –28 juni 2006 bombede Israel 3 broer i Gaza)
 • broer som led i opnåelsen af teknologiske landvindinger
 • broen som motiv i billedkunsten

 

Afslutningsvis tilrettelægger og arrangerer vi en udstilling af modellerne, tegninger m.v. (udstillingsarkitektur).

 

Tidsplan: ca. 20 timer

 

NB: Husk at gemme alt vigtigt materiale i din portfolio

 

 

Anne Friis