Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål

C-niveau (slut)

analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (formalanalyse)

B-niveau (halvvejs)

analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (formalanalyse)

 

”Rings kunstneriske udvikling”

 

 

 

Giv på baggrund af Rings malerier en karakteristik af hans kunstneriske udvikling.

 

Læg bl.a. mærke til hans motivvalg, beskæring og komposition – Er der en samlet rød tråd eller flere udviklingslinier? Hvilke kunstneriske strømninger i tiden er han inspireret af?

 

Nedenstående citat er hentet fra Sigurd Schultz’ artikel ”Maleren L.A. Ring”, som i 1930 blev trykt i det nordiske kulturtidsskrift ”Ord och bild”. Brug citatet som afsæt for jeres tanker omkring Rings kunstneriske udvikling.

 

”Selvom vi ikke besad andet fra Rings Haand end, hvad han malede i Firserne, vilde dette have været tilstrækkeligt til at skabe hans Indsats. Han tegnede et billede af den sjællandske Landsbykultur, som den saa ud på hans Tid, og med almengyldig Værdi. Dels skildrede han det sjællandske Bondeland, saaledes som Landsbybebyggelsen former det – Jordbunden, som det bliver, naar den i Aarhundrede er trampet til af netop de bestemte Mennesker og præget med deres aandelige Stempel. Dels skildrede han dets Indvaanere - d.v.s. fortrinsvis det mindre velstillede Lag, dem, som Livet mærker efter med sit Slid. I Behandlingen af sine Motiver fulgte han det paa den Tid og inden for hans Generation gængse Genremaleri (”Køkkeninteriør. En kone, der sier mælk” 1882), ligesom Datidens sociale Tendensmaleri – dog vistnok ubevidst og næppe tilsigtet – satte sine Spor i hans Produktion. (”To fattigklædte Pigebørn, der staar lige inden for en Cafédør” 1884, ”Et Besøg. Skomagerværksted” 1885). Men det mærkelige psykologiske  Skarpsyn, den lidenskabsløse Nøgternhed i Iagttagelsen, der er hans Særkende, træffes fuldt udfoldet straks ved første Begyndelse (”Julebesøg” 1882; jvfr. Også ”Kunstnerens moder” 1889 og ”Jens Olsen” 1893)

 

De saakaldte nyromantiske Strømninger fra Tiden omkring 1890 udløste den bundne Lyrik, der altid fornemmes som grundtonen i Rings Billeder. Allerede i Firserne havde han – til dels under Indtryk af Gengivelser af Millet – malet Billeder med symbolistiske Motiver eller en vis symbolsk Karakter. Men disse Strømninger løftede hans Maleri op over det almindelige Genremaleri, den blotte Dagliglivs- eller Virkelighedsskildring. Han idealiserede ganske vist ikke, hverken Figurer eller Situationer, og hans Forhold til Emnerne var tilsyneladende den samme Haardhændede Gaaen Sandheden paa Klingen, det samme hvasse Krav om Virkelighedens Gengivelse. Men Følelsen og Formgivningen, ”Formatet” (i aandelig Forstand), i hans Billeder ligesom voksede, udvidedes, blev enklere og monumentalere, mere almenmenneskelig midt i al den skarpe Fastholdelse af individuelle Træk”

(”Ord och bild”, nr. 39, 1930, Side 582-583)

 

Se teksten 'L.A. Rings biografi'

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

 

Berith Rasmussen og Stig Burmester